RM-PRT: Realistic Robotic Manipulation Simulator and
Benchmark with Progressive Reasoning Tasks

Pengzhen Ren1, Kaidong Zhang1, Hetao Zheng1, Zixuan Li1, Yuhang Wen1,
Fengda Zhu2, Mas Ma3, Xiaodan Liang1,4*

1Shenzhen Campus of Sun Yat-Sen University, 2Monash University,
3Dataa Robotics, 4MBZUAI

Simulator

Video

Scenes

Pipeline

Robotic Manipulation
Real Machine

Scenes Being Built

Retirement Home

Cafe

RM-PRT has Retirement Home & Cafe scenes and we are now working on their APIs.